Aktualności }

wydarzenia związane z działalnością stowarzyszenia

Stanowisko stowarzyszenia w sprawie S11

opublikowano 2 marca 2019

Stowarzyszenie nie akceptuje czerwonego wariantu przebiegu drogi, uznając go za szkodliwy dla naszej wsi i gminy. Rozpoczynamy wśród mieszkańców ziórkę podpisów przeciwko czerwonej wersji trasy. Zebrane podpisy przekażemy projektantom i drogowcom, by ci decydując o sprawach nas dotyczących usłyszeli głos lokalnej społeczności.

Treść stanowiska

Jesteśmy przeciwni czerwonemu wariantowi drogi uważając, że jego realizacja przyniesie negatywne skutki społeczne i przyrodnicze dla sołectwa Koty oraz gminy Tworóg. Wariant ten wydaje się także wątpliwy ekonomicznie, z kilkoma rozwiązaniami wyglądającymi na niezbyt funkcjonalne.

  1. Lepsze skomunikowanie z centrum aglomeracji górnośląskiej nie zrekompensuje strat poniesionych w miejscowym krajobrazie i zakłóci spokój życia mieszkańców.
  2. Trasa przebiega od zachodu w bardzo bliskim sąsiedztwie wsi Koty, co ze względu na dominujące wiatry zachodnie spowoduje zanieczyszczenie powietrza we wsi spalinami, ze szkodą dla zdrowia mieszkańców.
  3. Planowany przebieg drogi spowoduje odcięcie przysiółka Wesoła od wsi Koty, a także sołectwa Potępa od sołectwa Koty, utrudniając mieszkańcom komunikację, która w niemałym stopniu odbywa się traktami leśnymi i polnymi. Wymienione sołectwa są ze sobą blisko związane, stanowiąc jedną parafię oraz jeden obwód szkolny – trasa w wariancie czerwonym przetnie trakty prowadzące m.in. do kościoła czy szkoły.
  4. Łąki w wyżej przedstawionym rejonie są terenami zalewowymi wokół rzeki Stoły, ze słabymi i podmokłymi gruntami oraz częstymi mgłami i oblodzeniami. Poprowadzenie tędy drogi może skutkować trudnymi warunkami do jazdy na tym odcinku. Na terenie omawianych łąk odbywają się rykowiska jeleni, budowa drogi zmusiłaby zwierzęta do migracji.
  5. W bliskim sąsiedztwie planowanej trasy znajduje się obszar chroniony – użytek ekologiczny „Torfowisko w Kotach”, gdzie istnieją stanowiska rzadko występujących i będących pod ochroną gatunków roślin (rosiczka okrągłolistna) oraz zwierząt (siedlisko bobra, miejsce gniazdowania żurawia).
  6. Przy ulicy Wiejskiej w Kotach, w sąsiedztwie planowanej drogi rosną kilkusetletnie dęby szypułkowe oraz grusza, uznane za pomniki przyrody.
  7. Czerwona wersja trasy budzi wątpliwości pod względem ekonomicznym. Jest długa, kręta, dwukrotnie przekracza rzekę Stołę oraz tory kolejowe, co wymagałoby budowy mostów i wiaduktów. Ponadto grunty w dolinie Stoły charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych i wymagałyby wzmocnienia.
  8. Planowany węzeł „Tworóg” ma sie znajdować na bardzo wąskim odcinku drogi wojewódzkiej nr 907 pomiędzy Tworogiem a Kieleczką. Odcinek ten nie posiada też sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z obecną trasą krajową nr 11 w centrum Tworoga. Wtłoczenie dodatkowego ruchu na tak wąski odcinek, bez świateł na wjeździe do Tworoga wydaje się niebezpieczne.

powrót do listy aktualności