Aktualności }

wydarzenia związane z działalnością stowarzyszenia

Podsumowanie zbiórki podpisów

opublikowano 27 marca 2019

Stowarzyszenie zakończyło zbiórkę podpisów pod petycją przeciwko czerwonemu wariantowi drogi S11. Pismo wyrażające stanowisko stowarzyszenia wraz z zebranymi podpisami mieszkańców zostało przekazane firmie projektowej oraz generalnej dyrekcji drogowej.

Zebraliśmy w sumie 252 podpisy i dziękujemy serdecznie mieszkańcom za dokonane wpisy oraz tym wszystkim osobom, które aktywnie uczestniczyły w organizacji zbiórki. Szczególne podziękowania należą się Paniom Olenie Celuchowskiej-Raweckiej i Irenie Jonecko, bez których zaangażowania przeprowadzenie akcji nie byłoby możliwe.

Niebieska wersja trasy

Sprzeciwiając się czerwonej wersji drogi, jednocześnie z uwagą przyglądamy się wersji niebieskiej biegnącej lasem na wschód od Kotów, za obecną drogą krajową DK11. Zaprezentowana tu koncepcja trasy naszym zdaniem nie uwzględnia dobrze lokalnej sieci dróg leśnych, nie zapewniając ciągłości komunikacyjnej dla głównych traktów pełniących m.in. funkcje dojazdów pożarowych czy scieżek rowerowych.

Na rysunku niżej zielona linia pokazuje sugestię zmiany przebiegu drogi w okolicy węzła „Tworóg”, która pozwoliłaby zachować przejezdność dla najważniejszych duktów leśnych. Dukty te wyrysowano na fioletowo, przy czym liniami ciągłymi oznaczono drogi utwardzone, takie jak droga „Kotowska” łącząca Koty z Mikołeską.

Wariant niebieski

Propozycja zmiany w wariancie niebieskim

(rys. własny na podstawie materiałów GDDKiA)

Poprowadzenie w tym rejonie drogi w tak zmieniony sposób, o ile byłoby możliwe, wydaje się korzystniejsze dla lokalnej społeczności niż rozwiązanie zaprezentowane pierwotnie.

powrót do listy aktualności