Regulamin }

szczegółowe zasady działania stowarzyszenia

  Rozdział 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Stowarzyszenie „Zielone Koty” i jest zawiązane na czas nieokreślony. W dalszej części tego Regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo śląskie, a siedzibą wieś Koty w gminie Tworóg.
 3. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na społecznej pracy swoich członków oraz odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu i przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Rozdział 2
  CELE

 5. Cele Stowarzyszenia to:
  1. ochrona środowiska naturalnego Lasów Tarnogórsko-Lublinieckich, w tym dbanie o istnienie takich stanowisk jak użytek ekologiczny „Torfowisko w Kotach”,
  2. ochrona zdrowia mieszkańców Kotów przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń powietrza, ziemi i wody,
  3. działanie na rzecz takiego poprowadzenia planowanej drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim, by jej przebieg jak najmniej oddziaływał negatywnie na mieszkańców Kotów, ich domostwa oraz lokalną przyrodę.
 6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. integrację lokalnej społeczności i zabieranie głosu w jej imieniu,
  2. organizowanie akcji społecznych i kampanii informacyjnych,
  3. promocję walorów przyrodniczych gminy Tworóg,
  4. kontakt i współpracę z podmiotami publicznymi oraz prywatnymi zaangażowanymi w projekt i realizację drogi S11, a także z organizacjami pozarządowymi oraz mediami,
  5. opiniowanie istniejących i zgłaszanie własnych propozycji dotyczących inwestycji S11.
 7. Rozdział 3
  MAJĄTEK

 8. Stowarzyszenie finansuje swoją działalność z darowizn oraz składek członkowskich, zbieranych całkowicie dobrowolnie i w miarę potrzeb.
 9. Środkami finansowymi Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
 10. Stowarzyszenie prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.
 11. Rozdział 4
  CZŁONKOSTWO

 12. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 13. O nabyciu członkostwa decyduje Zarząd na podstawie złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
 14. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
  1. śmierci członka,
  2. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji przez członka,
  3. wykluczenia decyzją Zarządu, przy czym od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Zebrania Członków, którego to decyzja jest ostateczna.
 15. Do obowiązków członka należy:
  1. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzeganie Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 16. Do praw członka należy:
  1. uczestniczenie we wszystkich zebraniach i formach działalności Stowarzyszenia,
  2. zgłaszanie własnych postulatów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  3. wybieranie Zarządu i kandydowanie do Zarządu.
 17. Rozdział 5
  WŁADZE

 18. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zebranie Członków,
  2. Zarząd.
 19. Do kompetencji Zebrania Członków należy, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Zarządu, decydowanie we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu,
  2. kontrolowanie działania Zarządu,
  3. wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  4. zatwierdzanie zmian w Regulaminie,
  5. podejmowanie uchwał w dowolnej sprawie wniesionej pod obrady.
 20. Uchwały Zebrania Członków zapadają przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, piętnaście minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 21. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów. Wyjątkiem są uchwały dotyczące:
  1. zmian w Regulaminie – wymagana jest bezwzględna większość głosów, w obecności co najmniej połowy członków,
  2. rozwiązania Stowarzyszenia – wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
 22. Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.
 23. Zarząd składa się z od trzech do pięciu członków, w tym Prezesa i jest wybierany przez Zebranie Członków na trzyletnią kadencję. Na funkcję Prezesa wybiera Zebranie Członków.
 24. W przypadku gdy skład Zarządu ulega zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia brakującego składu na okres pozostały do końca kadencji.
 25. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. zwoływanie Zebrania Członków i wykonywanie uchwał podjętych przez to Zebranie,
  4. przyjmowanie i pozbawianie członkostwa w Stowarzyszeniu,
  5. dysponowanie środkami finansowymi Stowarzyszenia.
 26. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków, przy czym przy równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa.
 27. Wszelkie umowy, zobowiązania oraz oświadczenia podpisuje w imieniu Stowarzyszenia Prezes lub członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.
 28. Rozdział 6
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 29. Do interpretacji Regulaminu upoważnione jest Zebranie Członków.
 30. W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.